Informes OCEX

Consello de Contas de Galicia

FILTRAR POR:

OCEX

Idioma

Año

Tipo

Término de búsqueda

Total Informes: 469

INFORME DE FISCALIZACIÓN DOS FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL EXERCICIO 2014     

INFORME DE FISCALIZACIÓN DOS SERVIZOS TÉCNICOS DE MANTEMENTO NO ÁMBITO SANITARIO DO SERGAS EXERCICIO 2014     

INFORME DE FISCALIZACIÓN SELECTIVA DA FUNDACIÓN PÚBLICA CENTRO DE TRANSFUSIÓN DE GALICIA (CTG) EXERCICIO 2013     

INFORME DE FISCALIZACIÓN DA CONTRATACIÓN DO SERGAS EXERCICIOS 2012 A 2014     

INFORME DE FISCALIZACIÓN DAS FUNDACIÓNS FEIRAIS PÚBLICAS DE GALICIA EXERCICIOS 2011-2013     

INFORME DO INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EN PARTICULAR DAS AXUDAS EN FORMA DE AVAL EXERCICIOS 2011-2013     

INFORME DE FISCALIZACIÓN DO CONCELLO DE AMES EXERCICIO 2013     

Actividade concertada de diálise     

Cámara de Comercio, Industria e Navegación de Ferrol     

Cámara de Comercio, Industria e Navegación de Lugo     

Cámara de Comercio e Industria de Ourense     

Cámara de Comercio, Industria e Navegación de Pontevedra     

Cámara de Comercio, Industria e Navegación de Santiago de Compostela     

Cámara de Comercio, Industria e Navegación de Tui     

Cámara de Comercio, Industria e Navegación de Vigo     

Cámara de Comercio, Industria e Navegación de Vilagarcía de Arousa     

Concello de Cangas     

Cámara de Comercio, Industria e Navegación da Coruña     

Resumo Cámaras de Comercio, Industria e Navegación     

Declaración definitiva sobre o exame e comprobación da Conta Xeral da CCAA     

Endebedamento da Xunta de Galicia     

Conta Xeral das Entidades Locais     

Informe económico-financeiro das entidades instrumentais     

Conta Xeral do Sergas     

Prestación asistencial de exploracións de diagnóstico por imaxe de alta definición     

Prestacion de servizos sanitarios a pacientes alleos ao Sergas     

Servizo domiciliario de terapias respiratorias     

Fondos procedentes da Unión Europea     

Conta Xeral da Comunidade Autónoma     

Fondos de Compensación Interterritorial     

Fondos procedentes da Unión Europea     

Conta Xeral da Comunidade Autónoma     

Contratación Administrativa     

Declaración definitiva sobre o exame e comprobación da Conta Xeral da CCAA     

Programas de formación para o emprego, Volume II Fondos aplicados polos beneficiarios das axudas á formación de ocupados     

Conta Xeral das Entidades Locais     

Concello de Moaña     

Conta xeral do Sergas     

Fundación Pública Instituto Galego de Oftamoloxía     

Fondos de Compensación interterritorial     

Programas de formación para o emprego, Volume I. Informe Xeral     

Concello de Mondoñedo     

Concello de Triacastela     

Concello de Xinzo de Limia     

Cumprimento dos prazos previstos para o pago das obrigas das EELL de Galicia     

Informe de Fiscalización da Conta Xeral da Administración, ex. 2014     

Informe de Fiscalización da Conta Xeral das Entidades Locais, ex. 2014.     

Informe Económico Financeiro das Entidades Instrumentais Autonómicas, ex. 2014     

Informe de Fiscalización dos Fondos europeos, ex. 2014     

Informe de Fiscalización da Conta Xeral do Servizo Galego de Saúde, ex. 2014.     

Declaración definitiva sobre o exame e comprobación da Conta Xeral da Comunidade Autónoma, ex.2014     

Eleccións ao Parlamento de Galicia     

Ditame sobre financiación público-privada     

Concello de Rodeiro     

Concello de Santiso     

Conta Xeral do Sergas, Tomo I     

Conta Xeral do Sergas, Tomo II     

Fiscalización selectiva Fundación Pública de Medicina Xenómica     

Fondos Europeos     

Conta Xeral da Comunidade Autónoma     

Declaración definitiva sobre o exame e comprobación da Conta Xeral da Comunidade Autónoma     

Conta Xeral das entidades locais de Galicia     

Concello de Noia     

Concello de Agolada     

Concello de Antas de Ulla     

Concello das Nogais     

Concello de Carballeda de Avia     

Programas de investigación, desenvolvemento e innovación, ex. 2009-2010     

Cumprimento dos prazos previstos para o pago das obrigas das entidades locais de Galicia     

S.A. de Xestión do Plan Xacobeo     

Fondos de Compensación Interterritorial     

Fondos Europeos     

Conta Xeral da Administración da Comunidade Autónoma     

Declaración definitiva sobre a Conta Xeral da Comunidade Autónoma     

Programas de urbanismo     

Programas de promoción do emprego     

Informe de fiscalización de Subvencións e Axudas da Administración da Comunidade Autónoma (Fondos Propios), ex. 2012-2013.     

Informe de fiscalización do Programa de Ordenación das producións forestais, ex. 2013     

Informe de fiscalización do Plan Ágora. Agora Re-comercia, ex.2010-2013     

Informe económico Financeiro das Entidades Instrumentais Autonómicas     

Conta Xeral das Entidades Locais     

Conta Xeral do SERGAS     

Fondos procedentes da Unión Europea     

Declaración definitiva sobre o exame e comprobación da Conta Xeral da Comunidade Autónoma     

Informe de fiscalización sobre os Obxectivos da Área do Sergas formulados no documento Orzamentario, ex. 2011-2013.     

Informe de fiscalización sobre o Plan de pago a provedores das entidades locais de Galicia, ex.2013     

Informe de fiscalización das resolucións e acordos contrarios aos reparos formulados polas intervencións locais. Concellos entre 25.000 e 100.000 habitantes, ex.2013     

Informe de Fiscalización dos Fondos de compensación interterritorial, ex 2013     

Informe de Fiscalización de Encomendas de Xestión, ex. 2013     

Conta Xeral da Comunidade Autónoma     

Informe económico-financeiro das entidades instrumentais autonómicas 2009-2010     

Resumo de fiscalizacións de urxencias     

Servizo de Urxencias do Hospital Comarcal de Valdeorras     

Servizo de Urxencias do Complexo Hospitalario de Pontevedra     

Servizo de Urxencias do Hospital Universitario de A Coruña     

Servizo de Urxencias do Hospital Universitario de Santiago de Compostela     

Servizo de Urxencias do Hospital Comarcal de Monforte     

Informe de Fiscalización do Instituto Galego da Calidade Alimentaria (INGACAL)     

Resolución das listas de espera a través da autoconcertación e da concertación con centros privados     

Informe da Conta Xeral das Entidades Locais de Galicia     

Concello de Alfoz     

Concello de Calvos de Randin     

Concello de Carballedo     

Concello de Corcubión     

Concello de Covelo     

Concello de Dodro     

Concello de Lobeira     

Concello de Navia de Suarna     

Concello de Rois     

Concello de Salceda de Caselas     

Concello de Sober     

Concello de Vilarmartín de Valdeorras     

Informe Xeral das Entidades Vol. I     

Informe Xeral das Entidades Vol. II     

Conta Xeral do Servizo Galego de saúde (SERGAS)     

Informe de Fiscalización da Xestión recadatoria de tributos, prezos públicos e outros delegados polos concellos na Deputación de Ourense, ex. 2012     

Informe de Fiscalización da Xestión recadatoria de tributos, prezos públicos e outros delegados polos concellos na Deputación de Pontevedra, ex. 2012     

Informe de Fiscalización da Xestión recadatoria de tributos, prezos públicos e outros delegados polos concellos na Deputación de Lugo, ex. 2012     

Informe de Fiscalización da Xestión recadatoria de tributos, prezos públicos e outros delegados polos concellos na Deputación de A Coruña, ex. 2012     

Concello de Triacastela     

Fondos de compensación Interterritorial     

Informe de fiscalización selectiva da Fundación Escola Galega de Administración Sanitaria (FEGAS)     

Informe sobre a estrutura de persoal das entidades locais de Galicia     

Peaxe en sombra     

Área de Persoal da CRTVG e das súas Socidades Anónimas TVG e RTG     

Xestión do persoal no Sector institucional non administrativo da Comunidade Autónoma     

Prestacións económicas concedidas en aplicación da Lei de promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de dependencia     

Procesos Selectivos do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar     

Programa Innoempresa     

Responsabilidade patrimonial sanitaria do SERGAS     

Declaración definitiva sobre o exame e comprobación da conta xeral da Comunidade Autónoma e Conta Xeral da Comunidade Autónoma     

Conta Xeral das Corporacións Locais. Vol. 1     

Seguimiento das recomendacións formuladas polo Consello de Contas     

Conta Xeral das Corporacións Locais. Vol. 2     

Conta Xeral do SERGAS     

Fondos de Compensación Interterritorial     

Fondos Europeos     

Fundación Galicia Emigración     

Gasto farmacéutico do SERGAS     

Actividade económico-financiera entidades públicas dependentes da Administración Xeral da Comunidade Autónoma     

Informe Xeral sobre Corporacións Locais. Vol. 1 (completo)

Informe Xeral sobre Corporacións Locais. Vol. 2

Xestión dos ingresos por taxas, prezos públicos e outros ingresos patrimoniais no SERGAS     

Gasto en vinculacións temporais do persoal do SERGAS     

Axencia de desenvolvemento Rural(AGADER)     

Informe de Fiscalización do Concello de Viveiro, ex. 2011

Conta Xeral das Entidades Locais Vol.2     

Conta Xeral do Sergas     

Contratación de Servizos Xerais nos Hospitais do Sergas     

Actividade de Diagnóstico por imaxe mediante Tomografía e Resonancia Magnética     

Fondo de Compensación Interterritorial (FCI)     

Fondos procedentes da Unión Europea     

Actividade Económico-financeira das entidades públicas dependentes da Administración Xeral da C.A. 2007     

Actividade Concertada do Sergas     

Actividade Extraordinaria (Autoconcertación) nos Hospitais Públicos do Sergas     

Informe de fiscalización das Entidades Locais Vol.1 (completo)

Confraría de Pescadores de Camariñas, ex. 2006-2007     

Confraría de Pescadores de Cambados, ex. 2006-2007     

Confraría de Pescadores de Cedeira, ex. 2006-2007     

Confraría de Pescadores de Corcubión, ex. 2006-2007     

Confraría de Pescadores de O Grove, ex. 2006-2007     

Confraría de Pescadores de Malpica, ex. 2006-2007     

Confraría de Pescadores de Ribadeo, ex. 2006-2007     

Informe Xeral de Confrarías de Pescadores de Galicia, ex. 2006-2007     

Declaración definitiva sobre o exame e comprobación da conta xeral da comunidade autónoma e Conta Xeral da Comunidade Autónoma     

Conta Xeral das Entidades Locais Vol.1     

Informe de fiscalización das Entidades Locais Vol.2

Contratación Administrativa da Administración Xeral e da Cofinanciada con Fondos Europeos: Medida 3.3. do POI GALICIA     

Eleccións ao Parlamento de Galicia do 1 de marzo de 2009. Anexo: informe da Xunta Electoral de Galicia     

Adquisición de implantes cirúrxicos polo SERGAS 2007

Concerto sanitario co Hospital POVISA S.A. 2006     

Incidencia no traballo efectivo da incapacidade temporal e das licenzas e permisos:Hospital Xeral Calde (Lugo) 2004-2006     

Instituto Galego de Imaxes Escénicas e Musicais (IGAEM) 2006     

Informe de fiscalización das Entidades Locais Vol.1

Informe de fiscalización das Entidades Locais Vol.2

Instituto Galego de Medicina Técnica (MEDTEC) 2006

Incidencia no traballo efectivo da incapacidade temporal e das licenzas e permisos:C.H.U.de Santiago 2004-2006     

Declaración definitiva e Conta Xeral da Administración da Comunidade Autónoma (Vol. 1)     

Conta Xeral da Administración da Comunidade Autónoma (Vol. 2)     

Conta Xeral das Entidades Locais Vol.1     

Conta Xeral das Entidades Locais Vol.2     

Conta Xeral do Servizo Galego de Saúde (SERGAS) Vol.1     

Conta Xeral do Servizo Galego de Saúde (SERGAS) Vol.2     

Área de contratación do SERGAS 2006     

Disciplina urbanística. Informe agregado 2005-2006     

Disciplina urbanística (Ares - Cedeira) 2005-2006     

Disciplina urbanística (Cee - Miño) 2005-2006     

Disciplina urbanística (Moaña - Porto do Son) 2005-2006     

Disciplina urbanística (Redondela - Xove) 2005-2006     

Actividade Económico-financeira das entidades públicas dependentes da Administración Xeral da C.A. 2006     

Fondo de Compensación Interterritorial (FCI)     

Fondos procedentes da Unión Europea     

Situación de listas de espera:F.P.Hospital Virxe da Xunqueira 2005-2006     

Fundacion Urxencias Sanitarias de Galicia 061. 2006     

Incidencia no traballo efectivo da incapacidade temporal e das licenzas e permisos: Hospital da Costa(Burela) 2004-2006     

Servizo de alimentación hospitalaria:Hospital Xeral Cies Rebullón     

Servizo de alimentación hospitalaria:Fundación Pública Virxe da Xunqueira     

Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) 2005     

Informe de fiscalización das Entidades Locais Vol.1

Informe de fiscalización das Entidades Locais Vol.2

Informe xeral de fiscalización do servizo de alimentación hospitalaria     

Transporte escolar e outras axudas complementarias da educacion 2005     

Augas de Galicia 2005     

Conta Xeral da Administración da Comunidade Autónoma (Vol. 1)     

Conta Xeral das Entidades Locais

Conta Xeral do Servizo Galego de Saúde (SERGAS) Vol.1     

Conta Xeral do Servizo Galego de Saúde (SERGAS) Vol.2     

Sociedade de Imaxe e promocion turistica de Galicia S.A.(TURGALICIA) 2005     

Declaración definitiva sobre o exame e comprobación da Conta Xeral da Comunidade Autónoma     

Fondo de Compensación Interterritorial (FCI)     

Fondos procedentes da Unión Europea     

Situación de listas de espera: C.H.U. Juan Canalejo 2004-2005     

Servizo de alimentación hospitalaria:Complexo Hospitalario de Ourense     

Situación de listas de espera: C.H. Pontevedra 2004-2005     

Servizo de alimentación hospitalaria:Complexo Hospitalario Universitario de Vigo     

Servizo de alimentación hospitalaria:Hospital Comarcal de Monforte     

Servizo de alimentación hospitalaria:Hospital Nicolás Peña     

Servizo de alimentación hospitalaria:Hospital Xeral de Calde     

Xestion Urbanistica de Ourense (XESTUR-Ourense) 2005     

Eleccións ao Parlamento de Galicia do 19 de xuño de 2005     

Axudas a federacions e clubes deportivos 2005     

Servizo de alimentación hospitalaria:Hospital Meixoeiro 2004     

Concello de Silleda 2003-2004     

Concello de Sobrado 2003-2004     

Sociedade Galega de Medio Ambiente S.A. (SOGAMA)     

Sociedade Pública de Investimentos de Galicia (SPI)     

Sociedade Autoestrada alto Sto. Domingo-Ourense (ACEOUSA)     

Concello de Arbo 2003-2004     

Fiscalización do Servizo de Asistencia a Municipios 2004     

Concello de Betanzos 2003-2004     

Concello de Cerdedo 2003-2004     

Conta Xeral da Administración da Comunidade Autónoma (Vol. 1)     

Concello de Toques 2003-2004     

Conta Xeral da Administración da Comunidade Autónoma (Vol. 2)     

Conta Xeral das Entidades Locais     

Conta Xeral do Servizo Galego de Saúde (SERGAS) Vol.1     

Conta Xeral do Servizo Galego de Saúde (SERGAS) Vol.2     

Declaración definitiva sobre o exame e comprobación da Conta Xeral da Comunidade Autónoma     

Fondo de Compensación Interterritorial (FCI)     

Fondos procedentes da Unión Europea     

Servizo de alimentación hospitalaria:Hospital Valdeorras 2004     

Fundación Cidade da Cultura     

Fundación Deporte Galego S.A.     

Concello de Valdoviño 2003-2004     

Fundación Pública Escola Galega de Administración Sanitaria 2004     

Fundación Pública Foro Permanente Galego Iberoamericano da Saúde 2004     

Fundación Semana Verde de Galicia S.A.     

Instituto Galego de Estatística     

Instituto Enerxético de Galicia     

Informe de fiscalización das Entidades Locais Vol.1

Informe de fiscalización das Entidades Locais Vol.2

Concello de Manzaneda 2003-2004     

Concello de Mondoñedo 2003-2004     

Concello de Montederramo 2003-2004     

S.A. de Xestión do Plan Xacobeo     

Concello de Oroso 2003-2004     

Concello de Pontecesures 2003-2004     

Concello de Pontedeume 2003-2004     

Concello de Portas 2003-2004     

Ente Público Portos de Galicia     

Concello de Ribadumia 2003-2004     

Concello de Riotorto 2003-2004     

Concello de O Rosal 2003-2004     

Concello de Santiso 2003-2004     

Servizo de alimentación hospitalaria:Hospital Barbanza 2004     

Fiscalización da Xestión do Patrimonio Municipal do Solo 2004     

Informe de fiscalización das Entidades Locais Vol.1     

Informe de fiscalización das Entidades Locais Vol.2     

Concello de Marín 2002-2003     

Organismo Autónomo Caixa de Anticipos Diputación de Pontevedra     

Concello de A Porqueira 2002-2003     

Concello de Ribas de Sil 2002-2003     

Concello de Cervo 2002-2003     

Concello de Rodeiro 2002-2003     

Concello de Pol 2002-2003     

Concello de Agolada 2002-2003     

Concello de Antas de Ulla 2002-2003     

Concello de As Nogais 2002-2003     

Concello de Bande 2002-2003     

Concello de Barreiros 2002-2003     

Conta Xeral da Administración da Comunidade Autónoma     

Conta Xeral das Entidades Locais     

Conta Xeral do Servizo Galego de Saúde (SERGAS) Vol.1     

Conta Xeral do Servizo Galego de Saúde (SERGAS) Vol.2     

Concello de O Saviñao 2002-2003     

Concello de Cortegada 2002-2003     

Concello de Cospeito 2002-2003     

Concello de Cuntis 2002-2003     

Declaración definitiva sobre o exame e comprobación da Conta Xeral da Comunidade Autónoma     

EMAFESA 2003     

EMALCSA 2003     

Fondo de Compensación Interterritorial (FCI)     

Fondos procedentes da Unión Europea     

Concello de A Fonsagrada 2002-2003     

Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia 2003     

Servizo Integral de Auga no Concello de Santiago de Compostela     

Concello de A Bola 2002-2003     

Concello de Triacastela 2002-2003     

Universidade de A Coruña 2003     

Universidade de Santiago de Compostela 2003     

Universidade de Vigo     

Concello de Padrón     

Redes de Telecomunicación de Galicia (RETEGAL)     

Concello de Sarria 2001-2002     

Concello de Silleda 2001-2002     

Televisión de Galicia S.A. (TVG)     

Fiscalización de urbanismo do Concello de Ourense 1999-2002     

Academia Galega de Seguridade     

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (AGADER)     

Fiscalización de urbanismo do Concello de Pontevedra 1999-2002     

Concello de Caldas de Reis 2001-2002     

Concello de Cambados 2001-2002     

S.A. Xestión do Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA)     

Conta Xeral da Administración da Comunidade Autónoma     

Conta Xeral das Entidades Locais     

Conta Xeral do Servizo Gallego de Salud (SERGAS)     

Declaración definitiva sobre o exame e comprobación da Conta Xeral da Comunidade Autónoma     

Diputación de Ourense 2001-2002     

Fondo de Compensación Interterritorial (FCI)     

Fondos procedentes da Unión Europea     

Fiscalización de urbanismo do Concello de Lugo 1999-2002     

Farmacia Hospitalaria: Complexo Hospitalario de Ourense     

Farmacia Hospitalaria: Complexo Hospitalario de Santiago 2002     

Farmacia Hospitalaria: Fundación Pública Hospital do Salnés 2002     

Farmacia Hospitalaria: Fundación Pública Hospital de Verín 2002     

Farmacia Hospitalaria: Hospital Comarcal de Monforte 2002-2003     

Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE)     

Informe de fiscalización das Entidades Locais

Concello de Lalín 2001-2002     

Concello de Lobios 2001-2002     

Concello de Narón 2001-2002     

Concello de Verín 2001-2002     

Farmacia Hospitalaria: Hospital Xeral-Cíes 2001-2002     

Farmacia Hospitalaria: Hospital da Costa 2001-2002     

Farmacia Hospitalaria: Hospital Arquitecto Marcide-Novoa Santos 2001-2002     

Farmacia Hospitalaria: Hospital do Meixoeiro 2001-2002     

Farmacia Hospitalaria: Hospital Nicolás Peña 2001-2002     

Farmacia Hospitalaria: Hospital de Pontevedra 2001-2002     

Farmacia Hospitalaria: Hospital Xeral-Calde 2001-2002     

Conta Xeral da Administración da Comunidade Autónoma     

Servizos técnicos de mantemento hospitalario. Aspectos operativos 2001-2002     

Conta Xeral do Servizo Galego de Saúde (SERGAS)     

Declaración definitiva sobre o exame e comprobación da Conta Xeral da Comunidade Autónoma     

Informe xeral de farmacia hospitalaria 2001-2002     

Fondo de Compensación Interterritorial (FCI)     

Fondos procedentes da Unión Europea     

Farmacia Hospitalaria: Hospital de Barbanza 2001-2002     

Farmacia Hospitalaria: Hospital Virxe da Xunqueira 2001-2002     

Fiscalización do gasto farmacéutico extrahospitalario 2001-2002     

Farmacia Hospitalaria: Hospital Barco de Valdeorras 2001-2002     

Farmacia Hospitalaria: Hospital Juan Canalejo-Marítimo Oza 2001-2002     

Xestión en materia de Seguridade Social 2001     

Centro Informático para a Xestión Tributaria, Económico-Financeira e Contable (CIXTEC)     

Fundación Empresa-Universidade Galega (FEUGA) 1999, 2000 e 2001     

Instituto Galego de Consumo     

Xes Galicia, SXECR, S.A. e SODIGA, SCR, S.A.     

Xestión de persoal no sector institucional no administrativo da Comunidad Autónoma     

Xestión Urbanística de A coruña, (XESTUR-Coruña)     

Concello de Tui     

Concello de Arteixo     

Concello de Boiro     

Concello de Carballo     

Consorcio de Santiago     

Conta Xeral das Entidades Locais     

Concello de A Coruña     

Concello de Culleredo     

Deputación de A Coruña     

Deputación de Lugo     

Eleccións ao Parlamento de Galicia do 21 de outubro de 2001     

Concello de A Estrada     

Concello de O Grove     

Informe de fiscalización das Entidades Locais     

Mancomunidade do Salnés     

Concello de Nigrán     

Concello de Oleiros     

Concello de Poio     

Concello de Porriño     

Concello de Redondela     

Resumo de fiscalizacións horizontais a concellos galegos: urbanismo (1998-2001) e gasto de persoal (2000-2001)

Concello de Sanxenxo     

Concello de Vigo     

Concello de Ames     

Procedementos de adquisición de bens e servizos do Hospital Comarcal de Monforte     

Conta Xeral da Administración da Comunidade Autónoma     

Conta Xeral do Servizo Galego de Saúde (SERGAS)     

Fondo de Compensación Interterritorial (FCI)     

Fondos procedentes da Unión Europea     

Concello de Vilagarcía de Arousa     

Concello de Vilalba     

Concello de Vilanova de Arousa     

Concello de Viveiro     

Procedementos de adquisición de bens e servizos d Fundación Pública Virxe da Xunqueira     

Concello de Betanzos     

Concello de Boqueixón     

Concello de Bueu     

Concello de Cangas     

Ayuntamiento de O Carballiño     

Conta Xeral das Entidades Locais     

Diputación de Pontevedra     

Programas de actuacións en materia de concesións de dominio público hidráulico e do plan de saneamento de Galicia     

Análise da eficiencia no servizo de recollida de lixo dos concellos galegos

Concello de Fene     

Concello de Ferrol     

Fundación Baixo Miño     

Fundación para o desarrollo comarcal de A Fonsagrada     

Fundación para o desarrollo comarcal do Ortegal     

Fundación Comarcal Terra Chá     

Informe de fiscalización das Entidades Locais     

Concello de Moaña     

Concello de Mos     

Concello de Noia     

Concello de Ordes     

Concello de Pobra do Caramiñal     

Concello de As Pontes     

Concello de Santa Comba     

Servizo Galego de Igualdade (SGI)     

Concello de Teo     

Procedementos de adquisición de bens e servizos do Hospital Comarcal de Monforte     

Concello de Riveira     

Concello de Sada     

Contratación dos servizos de limpeza nos centros hospitalarios do SERGAS     

Sociedade Galega do Medio Ambiente (SOGAMA)     

Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A. (SPI)     

Sociedade de Imaxe e Promoción turística de Galicia, S.A. (TURGALICIA)     

S.A. de Xestión do Plan Xacobeo     

Concello de Antas de Ulla     

Concello de Barreiros     

Conta Xeral da Administración da Comunidade Autónoma     

Conta Xeral das Entidades Locais     

Conta Xeral do Servizo Galego de Saúde (SERGAS)     

Declaración definitiva sobre o exame e comprobación da Conta Xeral da Comunidade Autónoma     

Fondo de Compensación Interterritorial (FCI)     

Xestión Urbanística de Ourense, (XESTUR-Ourense)     

Fondos procedentes da Unión Europea     

Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS)     

Informe de fiscalización das Entidades Locais (Completo)     

Informe de fiscalización das Entidades Locais (PARTE I)     

Informe de fiscalización das Entidades Locais (PARTE II)     

Informe de fiscalización das Entidades Locais (PARTE III)     

Concello de Maceda     

Concello de Marín     

Concello de Monforte de Lemos     

Concello de Ponteareas     

Xestión Urbanística de Pontevedra, (XESTUR-Pontevedra)     

Fondo de Compensación Interterritorial (FCI)     

Fondos procedentes da Unión Europea     

Informe de fiscalización das Entidades Locais     

Reintegros de gastos pola asistencia prestada por medios alleos     

Concello de Santiago de Compostela     

Universidade de A Coruña     

Universidade de Santiago de Compostela     

Universidade de Vigo     

Conta Xeral da Administración da Comunidade Autónoma     

Conta Xeral do Servizo Galego de Saúde (SERGAS)     

Diputación de Ourense     

S.A. de Xestión do Plan Xacobeo     

Conta Xeral do Servizo Galego de Saúde (SERGAS)     

Informe de fiscalización dos Concellos capital de provincia 1997     

Galicia Calidade,S.A.     

Instituto Galego de Medicina Técnica,S.A. (MEDTEC)     

Portos de Galicia     

Saldos de dereitos pendentes de cobro a 1-1-1997 da Conta Xeral do SERGAS     

Televisión de Galicia,S.A.     

S.A. de Xestión do Plan Xacobeo 93     

Augas de Galicia     

Conta Xeral da Administración da Comunidade Autónoma     

Xestión Enerxética de Galicia,S.A. (XESTENGA)     

Conta Xeral da Administración da Comunidade Autónoma     

Conta Xeral do Servizo Galego de Saúde (SERGAS)